ร่วมงานกับเรา

 

Corporate Culture

1.  มีความรักในเพื่อนร่วมงานเสมือนพี่น้อง
2. ให้อภัยกันได้ในสิ่งที่ผิดพลาดไม่จ้องจะโทษแต่คนอื่น
3. ความพยายามและการเรียนรู้มีค่ามากกว่าวุฒิการศึกษา
4. เอาใจใส่ในการทำงานและเพื่อนร่วมงาน
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. มีความซื่อสัตย์ ต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน
7. ช่างสังเกตและสงสัย ในสิ่งที่น่าจะก่อให้เกิดความผิดปกติ

นอกจากในเรื่องของกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานแล้ว องค์กรของเราได้ตระหนักถึงเรื่องของบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเราเชื่อว่าการที่องค์กรสามารถเติบโตได้ไม่ใช่เพราะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเท่านั้น แต่ล้วนเกิดจากความสามารถของบุคลากรทั้งสิ้น ดังนั้น เราจึงมองบุคลากรของเราเปรียบเสมือน พี่น้อง ในบ้านหลังเดียวกันตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา และเรายังคงมองหาบุคลากรที่จะมาพัฒนาร่วมกันทั้งบุคลากรเองและองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

Welfare

– ประกันสังคม
– เครื่องแบบพนักงาน
– สังสรรค์ประจำปี
– ค่าผ่านโปร
– ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
– ค่าตำแหน่ง
– ค่าเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว
– โบนัสประจำปี
– รางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัด